REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Black Friday 2017”

 

Art.1.   Organizatorul Campaniei promotionale. 

1.1.       Campania promotionala “Black Friday 2017” este organizata de ELEFANT ONLINE S.A., cu sediul in Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București, cod unic de inregistrare RO26396066, numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal Bucuresti J40/6415/2010, capital social 40.831.400 lei, subscris si varsat integral (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).

1.2.      Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, urmand a fi disponibil pe site-ul www.elefant.ro pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

1.3.       Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica in orice moment oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Art.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării.

2.1.       Campania promoţională poartă denumirea ” Black Friday 2017.

2.2.       Campania promoţională se desfăşoară în perioada 16 noiembrie 2017, ora 18-26 noiembrie 2017, ora 23.59, pe platforma de comert online www.elefant.ro.

Art.3.   Produse participante la Campanie.

3.1.       Fac obiectul Campaniei toate produsele comercializate pe platforma de comert online www.elefant.ro pe pagina speciala dedicata pentru campania “Black Friday” (denumite in continuare in mod individual “Produsul Campaniei” si in mod colectiv “Produsele Campaniei”), in conditiile mentionate in prezentul Regulament in limita stocului disponibil al Produselor.

Art.4.   Dreptul şi condiţiile de participare.

4.1.      De această campanie beneficiază orice persoană fizică având domiciliul stabil în România, care a implinit varsta de 18 ani la data inceperii Campaniei, sau persoana juridica, care au cont creat pe platforma de comert online www.elefant.ro si care achizitioneaza produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate si in limita stocului disponibil.

Art. 5.  Modul de desfasurare a campaniei promotionale

5.1.      Preturile Produselor ce fac obiectul Campaniei vor fi valabile exclusiv pe perioada Campaniei.

5.2.      Pentru motive intemeiate,Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Prodiselor din Comanda. In acest caz, Organizatorul va anunta Participantul la adresa de e-mail puse la dispozitia Organizatorului la efectuarea comenzii si va returna suma achitata (in cazul in care contravaloarea Produselor a fost achitata anterior de Participant).

5.3.      Avand in vedere traficul mare de vizitatori care se va inregistra pe platforma de comert online www.elefant.ro in perioada Campaniei, exista posibilitatea ca actualizarea stocurilor pe platforma sa dureze o perioada mai indelungata, putand astfel afecta informatiile referitoare la disponibilitatea Produselor.

5.4.      Avand in vedere numarul mare de comenzii ce se vor inregistra pe perioada de desfasurare a Campaniei, exista posibilitatea ca termenul de livrare al Produselor estimat pe www.elefant.ro la momentul vizualizarii Produsului sa poate suferi modificari, insa cu siguranta Produsele comandate se vor livra in termenul de 30 de zile de la confirmarea comenzii de catre Organizator.

Art.6.   Protectia datelor cu caracter personal.

6.1.      Participarea la aceasta promotie implica acceptarea expresa de catre participanti ca datele lor personale sa fie stocate si prelucrate de Organizator pentru potentiale informari ulterioare din partea acestuia.

6.2.      Organizatorul nu va transmite datele personale catre terti, cu exceptia societatilor implicate in organizarea promotiei. Participantilor la promotie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la procesarea datelor personale si libera circulatie a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datata si semnata, expediata la sediul Organizatorului din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 5-7, etaj 8, Sector 2.

6.3.      Pentru exercitarea drepturilor sus mentionate, persoana implicata poate solicita acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata.

Art.7.   Forta majora. Caz fortuit

7.1.      Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de Organizator, inclusive imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuity este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

7.2.      Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, continuarea Campaniei sau executarea obligatiilor ce incumba Organizatorului conform Regulamentului, Organizatorul va fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 Cod Civil. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuity, este obligat sa comunice participantilor la Campanie cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

Art.7.   Litigii.

7.1.      In cazul unor eventuale litigii aparute intre Organizator si participanti acestea vor fi mai intâi solutionate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, vor fi inaintate spre rezolvare instantelor judecatoresti competente.

Art.9.   Dispozitii finale.

9.1.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe/suspenda Campania promotionala oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe platforma online www.elefant.ro).

            In situatia in care Campania este intrerupta/suspendata, Organizatorul va acorda beneficiile Campaniei Participantilor care au indeplinit conditiile Campaniei pana la data suspendarii sau intreruperii acesteia, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

9.2.      Organizatorul si participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament. Astfel, pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului Regulament.

9.3.       Orice contestare având ca obiect campania promoţională “Black Friday 2017” poate fi depusă la adresa:Bvd. Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, etaj 8, sector 2, București sau la urmatoarea adresa de email: conciliere@elefant.ro.

9.4.       Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile Termenilor si Conditiile existente pe platforma elefant.ro la sectiunea Termeni si Conditii.

 

 

ELEFANT ONLINE SA

Prin reprezentant legal,

Dan Anatolevici Vidrascu