REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

CRĂCIUNUL CU PLAYMOBIL

 

Art. 1. Organizatorul.

1.1. Organizatorul Campaniei  “ CRĂCIUNUL CU PLAYMOBIL”  (denumita in continuare „Campanie”) este societatea ARA TOYS  S.R.L. înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în str. Ritmului, nr 14, Bloc 432, sector 2, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J40/25865/1994, cu cod unic de înregistrare RO 6717021, reprezentată  prin Radu Elena, în calitate de Administrator (numită în continuare și „Organizator”),

1.2. Concursul se va desfașura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

1.3. Campania este organizată de către Organizator în scopul creșterii notorietății brandului Playmobil și a evidențierii beneficiilor acestor produse.

1.4. Organizatorul este responsabil pentru contactarea și validarea câștigătorilor, conform prezentului Regulament, cât și pentru logistica necesară derulării Campaniei.

 

Art. 2. Durata și locul de desfășurare a Campaniei.

2.1. Campania se va desfăşura pe întreg teritoriul României, în perioada 06.11.2017 – 24.12.2017 inclusiv. Perioada de înscriere în promoţie este 05.11.2017, ora 00:0024.12.2017, ora 00:00.

2.2. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

2.3. Magazinele participante la Campanie sunt spatiile comerciale aflate pe teritoriul României, aparținând rețelelor de tip IKA ( International Key Accounts – rețele internaționale), LKA ( Local Key Accounts – rețele locale), TT ( Traditional Trade – magazine din comerțul traditional) precum si platformele cu vanzare online.

Art. 3. Regulamentul oficial al Campaniei.

3.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, în oricare dintre următoarele modalități:

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfașurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte aditionale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe website-ul  https://www.facebook.com/playnfunromania/ sau www.craciunulcuplaymobil.ro

3.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea cu privire la cunoașterea ori necunoașterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cît timp acestea au fost puse la dispozitia Participantilor.

3.5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Art.4. Dreptul de participare la promoție.

 4.1.  Campania este adresată persoanelor fizice, rezidente în România, cu vârsta de minim 18 ani care achiziţionează produs/produse Playmobil de minim 100lei pe acelaşi bon fiscal/factura fiscala în perioada 06.11.2017 – 24.12.2017.

4.2. Nu au dreptul să participe la prezenta Campanie următoarele categorii de persoane:

- angajaţii SC ARATOYS S.R.L., rudele de gradul I ale acestora și soții/soțiile acestora;

- angajații agențiilor implicate în desfășurarea unor activități privind desfășurarea Promoție, rudele de gradul I ale acestora și soții/soțiile acestora.

4.3. Participarea la Campanie presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

4.4. Prin înscrierea în Campanie, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre in baza de date a Organizatorului şi să primească materiale informative prin orice mijloace de comunicare (poşta, e-mail, SMS).

4.5. În situația în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul își rezervă dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a realiza demersuri legale pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

4.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie înscrierile oricărui participant care s-a dovedit că a fraudat sau a încercat fraudarea campaniei, având opțiunea de a demara proceduri legale pentru sancționarea acestora conform legilor în vigoare.

 

Art. 5. Mecanismul Campaniei.

5.1. Pentru a participa la aceasta Campanie, participanții trebuie să achiziționeze în perioada campaniei, pe acelasi bon fiscal/factura fiscala, produs/produse Playmobil in valoare de minim 100 lei, și să se înregistreze la concurs prin completarea formularului electronic afisat într-un tab dedicat pe pagina www.craciunulcuplaymobil.ro .

b. Să completeze corect toate câmpurile formularului: (numar bon fiscal, data bon fiscal, magazin, nume, prenume, telefon, e-mail)

c. Să fie de acord cu “termeni și condițiile” prin bifarea căsuței corespunzătoare.

d. Să valideze înscrierea și să confirme participarea prin apăsarea butonului “TRIMITE!”.

5.2. Premiul se va acorda prin tragere la sorți, la finalul Campaniei, conform precedurilor înscrise in acest Regulament.

5.3. Fiecare achiziție, identificată printr-un bon fiscal și/sau factură, poate fi înscrisă în Promoție o singura dată.

5.4. Un participant unic identificat prin aceeasi adresa de email se poate înscrie în Promoție la fiecare achiziție și poate câștiga maxim 1 (un) premiu pe perioada campaniei.

5.5. La tragerile la sorți nu vor putea participa participanții care furnizeaza date incomplete/incorecte/deja inscrise în Campanie, precum și inscrierile efectuate în afara perioadei Promoției.

5.6. Participanții au obligația de a pastra bonu fiscal și/sau factura achiziție până în momentul validării câștigului.

5.7. În vederea obținerii de informații suplimentare referitoare la modalitățile de înscriere în Promoție, participanții pot solicita informații prin apelarea numărului +40 729 105 714 (numar cu tarif normal, disponibil de luni până vineri în intervalul 09:00 – 16:00, exclusiv sărbătorile legale) sau prin email la adresa concurs@aratoys.ro.

 

Art. 6. Premiile Campaniei

6.1. În cadrul Campaniei se vor acorda lunar, timp de 1 an, incepand cu luna decembrie 2017, pana in luna noiembrie 2018 produse Playmobil in valoare de 200 lei. Produsele se vor trimite la adresa indicata de catre castigator, in ultima saptamana din luna in curs.

Valoarea neta totala a premiilor fiind de maxim 2.400 lei.

6.2. Câștigătorul nu are posibilitatea primirii contravalorii în bani a premiilor și nici de a cere modificarea parametrilor premiilor.

6.3. Premiile se vor acorda în perioada  decembrie 2017 – noiembrie 2018.

6.4. Câștigătorul nu are posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorul este singurul beneficiar al premiilor atribuite și nu poate ceda dreptul asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

6.5. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu ( prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

Acceptul sau Refuzul de a primi premiu trebuie să fie exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Câștogătorul a fost înștiințat telefonic sau prin email. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiunre în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câștigătorul rezervă.

Art.7.  Acordarea Premiilor

7.1. Premiul se va acorda prin tragere la sorți și se va extrage după finalizarea Campaniei.

7.2. În cadrul tragerilor la sorți se vor extrage 1 câștigător și 3 rezerve.

7.3. Desemnarea Câștigătorului se va face prin tragere la sorți, respectând garantarea principiului hazardului, prin intermediul site-ului www.random.org. Vor fi luați în considerare toți Participanții care au fost validați.

7.4. Participantul care a fost desemnat Câştigător va fi contactat de Organizator prin apel telefonic şi mail la numărul şi adresa de email înscrisă în Campanie, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în primele 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorţi.

7.5. În cazul în care din motive independente de Organizator, aceasta nu reuşeşte să între în contact telefonic/email cu Câştigătorul în cursul a 5 zile lucrătoare de la dată înştiinţări şi nici nu este contactat de către Câştigător la adresa oficială concurs@aratoy.ro, participarea acestuia va fi invalidată, urmând că Organizatorul să contacteze rezervele, succesiv, în ordinea în care au fost extrase.

7.6. Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul desemnat prin tragere la sorți va furniza Organizatorului informații solicitate în legatură cu participarea sa la Campanie, după cum urmeaza, copie carte de identitate, copie bon fiscal/ factură.  În cazul în care copia bonului/facturii este indescifrabilă, Organizatorul poate solicita câștigătorului prezentarea bonului în original în vederea validării.

7.7. Câștigătorii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament sau care din orice motiv nu trimit documentele de validare în condițiile descrise de Regulament, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la contactarea acestora, vor fi  invalidați, și se va apela la rezerve, în ordinea extragerii lor, urmând ca și acestea să parcurgă procesul de validare.

7.8. Organizatorul nu va acorda nici o despăgubire în bani sau alte beneficii potențialilor câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

7.9. Ulterior transmiterii copiilor, Câștigătorii vor fi contactați telefonic/email pentru comunicarea formalităților ce trebuie îndeplinite în vederea intrării în posesia premiului, în termen de maxim 10 zile de la primirea documentelor.

7.10. Orice eroare referitoare la datele furnizate de către Câștigători nu atrage răspunderea Organizatorului, care nu poate fi răspunzătoare pentru situația în care, datorită datelor eronate oferite de câștigător, premiul nu ajunge la acesta.

7.11. Organizatorul va aduce la cunoștință publică numele câștigătorului și premiul acordat prin tragere la sorți prin intermediu paginii de Facebook www.facebook.com/Playmobil.Romania si prin intermediul paginii web www.craciunulcuplaymobil.ro

Art.8. Răspunderea Organizatorului

8.1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii și/sau a Organizatorului ori costurilor aferente Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanților orice persoană care, prin comportament fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. În cazul în care au loc mai multe înregistrări în competiție referitor la aceeași achiziție, numai prima asemenea înregistrare ca participa la tragerea la sorți și este eligibilă acordării premiului.

8.2. Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul ( taxele fiscale) aferente veniturilor obținute de către câștigători din premiile Campaniei, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal.

8.3. Bonurile fiscale solicitate pentru validarea Câștigătorilor vor fi returnate după verificarea acestora.

8.4. Eventualele contestații pot fi transmise către Organizator în termen de trei zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/playnfunromania/ sau pe adresa concurs@aratoys.ro. Orice contestații sosite după această data nu vor fi  luate în considerare. Organizatorul se obligă să răspundă acestor contestații în termen de maxim 10 ( zece)  zile lucrătoare de la primirea acestora. 

8.5. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a. Bonuri fiscale deterioarate;

b. Existența în stocul magazinelor a Produselor participante la Campanie;

c. Erorile furnizate de către câștigători privind acuratețea datelor;

d. Imposibilitatea unui Câștigător de a intra în posesia premiului droit;

e. Reclamații referitoare la premiul câștigat, ulterior momentului de semnare a procesului verbal de predare – primire;

8.5. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câștigătorilor, precum și a calendarului extragerii sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

 

Art. 9. Prelucrarea datelor personale

9.1 Prin înscrierea și participarea la Campanie, Participantul declară că este de acord cu prevederile prezentului Regulament, iar pentru exprimarea acordului va bifa căsuța “de acord” în momentul înscrierii, astfel că își va da acordul ca datele sale personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de companie în scopuri precum: validare câștigători, atribuire premii și îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorului. Comunicările ulterioare cu caracter publicitar și de marketing direct vor fi adresate doar acelor participanți care și-au dat acordul explicit și neechivoc înscriindu-se în campanie.

9.2. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participanților. La cererea expresă a câștigătorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opozitie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în M. Of nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia.

9.3. Organizatorul se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfăsurării Campaniei, cât și ulterior închierii acesteia pe o durată nelimitată de timp.

Art. 10.Încetarea/Întreruperea campaniei.

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

10.2.Daca o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Oraganizatorul va fi eliberat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351NCC. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concursul existent în termen de 10 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Art. 11. Taxe

11.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului aferent veniturilor obținute de către câștigători Campaniei, în conformitate cu prevederile Codului  Fiscal.  

Art.12. Litigii

12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legătură cu desfășurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedură contencioasă în fața oricărei autorități publice, acestea se va adresa Organizatorului cu o sesizare/ reclamației în acest sens, în formă scrisă. Organizatorul va formula un răspuns scris la sesizare/reclamație înaintată în termen de 10 ( zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

12.2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

12.3. Eventualele reclamații legate de derularea Campanie se pot trimite catre Organizator în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Art.15. Alte clauze

15.1.Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

15.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfăsurarea Campaniei.

 

Organizator,

SC. ARA TOYS S.R.L.

reprezentată de

 

Radu Elena