REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Cumpara PD si castigi premii exclusive!”

 

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

Organizatorul campaniei “Cumpara PD si castigi premii exclusive!” (denumita in continuare “Campania”) este: SOCIETATEA COMERCIALĂ Elefant Online S.A., Societate pe Actiuni, persoană juridică română, cu sediul social în București, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, etaj 8, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J40/6415/23.06.2010, cod fiscal RO 26396066, reprezentată legal de Sergiu Chircă, în calitate de Director General.

 

2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE

 

2.1. Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, pe site-ul www.elefant.ro, in perioada 16.04.2018 – 30.04.2018

 

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La Campanie poate participa orice persoana fizica sau juridica, cu exceptia clientilor de tip Corporate, care achizitioneaza in perioada 16.04.2018 – 30.04.2018 de pe site-ul www.elefant.ro, produse Play-Doh denumite in continuare ”Produse participante”.

3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, iar in cazul persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.

3.3. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie a persoanelor fizice este de 18 ani impliniti pana in ziua inceperii Campaniei inclusiv, respectiv 16.04.2018

3.4. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea.

 

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana interesata trebuie sa aiba o comanda plasata si facturata pe www.elefant.ro in perioada 16.04.2018 – 30.04.2018 care sa contina cel putin un Produs participant. Participantii sunt inscrisi in Campanie in mod automat, dupa emiterea facturii aferente comenzii inregistrate. Aceasta este singura conditie pentru inscrierea participantilor la Campanie.

4.2. Clientii pot participa la Campanie cu mai multe comenzi facturate care contin cel putin un Produs participant. In cazul in care o comanda facturata contine mai multe Produse participante, participantul va fi inscris automat in Campanie, o singura data, pe baza ID-ului de comanda.

4.3. Nu participa la Campanie comenzile facturate si anulate, intrucat conditia de participare la Campanie consta in achizitia respectivului Produs participant.

4.4. Participantii Campaniei desemnati castigatori nu pot returna Produsul participant in baza serviciului „30 de zile drept de retur”.

 

5. DESCRIEREA PREMIILOR

5.1. Premiile Campaniei vor fi oferite de catre Hasbro Romania, cu sediul în Gara Herăstrău, Nr. 4B, etaj 10, sector 2, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/10973/2009, C.U.I. RO26214121, cu sediul in Calea Şerban Vodă, Nr. 133, Central Business Park, Parter, Secțiunea A.P.1 si A.P. 2, sector 4, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/10973/2009, C.U.I. RO26214121, prin intermediul agentiei de publicitate Touch Communications S.R.L., societate comerciala cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de inregistrare RO34551632.

5.2. Premiile constau in:

10 x Creative Table PD

10 x Trolley PD

Valoarea totala a premiilor este de 346.50 euro

5.3. Sumele mentionate la punctul 5.2 reprezinta valoarea neta a premiilor, rezultata in urma retinerii la sursa din valoarea bruta a impozitelor aplicabile conform legii.

5.4. Valorile mentionate la punctele anterioare reprezinta premiile nete, rezultate dupa retinerea la sursa din premiile brute a impozitelor calculate conform legislatiei in vigoare. Impozitele aplicabile se calculeaza in lei, conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul fiscal.

5.5. Hasbro Romania va transfera cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra premiilor catre participantii desemnati drept castigatori ai Campaniei.

Nu se va acorda contravaloarea in bani sau in alte obiecte pentru premiile acordate, iar premiile nu se pot inlocui cu alte beneficii.

 

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorii vor fi desemnati in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data incheierii Campaniei. Premiile vor fi acordate in cadrul unei singure etape de premiere, prin website-ul random.org

6.2. Intră în tragerea la sorți toți participanții care au înregistrate comenzi ce contin minimum un Produs participant în perioada 16.04.2018 – 30.04.2018

6.3. Castigatorii vor fi extrasi în funcție de ID-ul de comanda.

6.4. Participa la extragere doar ID-urile aferente comenzilor inregistrate si facturate din perioada Campaniei.

6.5. Vor fi extrase 40 (patruzeci) de ID-uri de comanda considerate astfel:

- primele 10 ID-uri de comanda vor fi considerate castigatoarele Table Creative PD

- urmatoarele 10 vor fi considerate castigatoarele Trolley PD

- urmatoarele 20 vor fi considerate rezerve.

6.6. Hasbro Romania va contacta prin e-mail sau telefon castigatorii, folosind datele de contact furnizate de catre acestia in contul cu care au participat la Campanie, in maximum 30 (treizeci) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, castigatorii nu pot fi contactati sau daca refuza premiul, se vor desemna alti castigatori dintre cei extrasi ca rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

6.7 Participantii care in perioada dintre data facturii participante in Campanie si data de validare a Castigatorului au returnat Produsul participant nu vor fi validati intrucat conditia de participare la Campanie consta in achizitia respectivului Produs participant.

6.10. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare, in cazul castigarii premiilor.

6.11 Premiul va fi expediat de catre Hasbro Romania in baza unui proces verbal de predare- primire

 

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Castigatorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor premiilor.

 

 

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul Campaniei o considera drept frauda.

 

 

10. REGULAMENTUL CAMPANIEI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), pe website-ul www.elefant.ro, dar si la sediul Organizatorului.

 

 

10. TAXE SI IMPOZITE

10.1. Hasbro Romania nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Hasbro Romania este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

10.2 Hasbro Romania si Touch Communications SRL nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

 

 

11. FORTA MAJORA

 

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament.

 

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.elefant.ro

 

 

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, care face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie, consumatorii sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse în baza de date a ORGANIZATORULUI si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie utilizate în orice mod permis de Legea nr. 677/2001. Scopurile constituirii acestei baze de date sunt:

- Organizarea Campaniei “ Cumpara PD si castiga premii exclusive!”

- Informarea clientilor cu privire la evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite.

Tuturor consumatorilor participanti in aceasta Campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

 

14. Prelucrarea datelor personale de catre Hasbro Romania

 

Hasbro Romania si Touch Communications SRL se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin regulamentul oficial, participantii prezentei Campanii isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Hasbro Romania in vederea contactarii castigatorilor/ rezervelor, expedierii premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, baza de date urmand sa fie distrusa de indata ce legislatia fiscala permite.

 

Numai in masura strict necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale in domeniul fiscal, Hasbro Romania poate solicita seria si numarul actului de identitate si codul numeric personal apartinand castigatorilor Campaniei.

 

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, sunt instiintati prin prezentul regulament asupra drepturilor pe care le au conform Legii 677/2001, respectiv dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Hasbro Romania modificarea, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677 / 2001. Participantii au dreptul de a obtine de la HASBRO ROMANIA, la cerere si in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari.

Adresa de primire a cererilor legate de datele personale de catre Hasbro Romania este strada C.A Rosetti, numarul 17, cladirea Regus City Center, etaj 2, camera 210, sector 2, cod postal 020011 Bucuresti, Romania. 

 

15 TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

16. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

17. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la publicarea numelui castigatorilor, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

18. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

16.2. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

16.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului.

 

 

Organizatorul Campaniei

ELEFANT ONLINE SA

Prin reprezentant legal,

Sergiu Chircă